โปรดนำ เลขประจำตัวสอบ(9 หลัก) พิมพ์ลงในช่องให้ครบแล้วกดปุ่มดูผลสอบ
 -   -     
ดูผลสอบกลุ่ม 'สอบที่บ้าน' หรือ 'สอบหลังกำหนด' คลิกที่นี่
   ใบประกาศผลสอบ PRE-ประถมศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562
      
 ชื่อ..............  เลขประจำตัวสอบ..............  โรงเรียน......................
จังหวัด.................. ภาค................... รวมทั้งประเทศ
วิชา คะแนน
ที่ทำได้
คะแนน
สูงสุด
คะแนน
เฉลี่ย
อันดับ
ที่ได้
คะแนน
สูงสุด
คะแนน
เฉลี่ย
อันดับที่
ของ
ภาค
จำนวน
คนสอบ
คะแนน
สูงสุด
คะแนน
เฉลี่ย
อันดับที่
ของ
ประเทศ
จำนวน
คนสอบ
normal   0  0  0.00  0  0  0.00  0  0  0  0.00  0  0 
normal   0  0  0.00  0  0  0.00  0  0  0  0.00  0  0 
normal   0  0  0.00  0  0  0.00  0  0  0  0.00  0  0 
normal   0  0  0.00  0  0  0.00  0  0  0  0.00  0  0 
normal   0  0  0.00  0  0  0.00  0  0  0  0.00  0  0 
sum รวม 0  0  0.00  0  0  0.00  0  0  0  0.00  0  0 
sum LAS-NT and ONET 0  0  0.00  0  0  0.00  0  0  0  0.00  0  0 
normal   0  0  0.00  0  0  0.00  0  0  0  0.00  0  0 
normal   0  0  0.00  0  0  0.00  0  0  0  0.00  0  0 
normal   0  0  0.00  0  0  0.00  0  0  0  0.00  0  0 
normal   0  0  0.00  0  0  0.00  0  0  0  0.00  0  0 
normal   0  0  0.00  0  0  0.00  0  0  0  0.00  0  0 
ชมรมบัณฑิตแนะแนว 1033/4 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844-5