โปรดนำ เลขประจำตัวสอบ(9 หลัก) พิมพ์ลงในช่องให้ครบแล้วกดปุ่มดูผลสอบ
 -   -     
ดูผลสอบกลุ่ม 'สอบที่บ้าน' หรือ 'สอบหลังกำหนด' คลิกที่นี่
   ใบประกาศผลสอบ PRE - ม.ต้น 4.0 ประจำปีการศึกษา 2561
      
 ชื่อ..............  เลขประจำตัวสอบ..............  โรงเรียน......................
จังหวัด.................. ภาค................... รวมทั้งประเทศ
วิชา คะแนน
ที่ทำได้
(%)
คะแนน
สูงสุด
(%)
คะแนน
เฉลี่ย
(%)
อันดับ
ที่ได้
คะแนน
สูงสุด
(%)
คะแนน
เฉลี่ย
(%)
อันดับที่
ของ
ภาค
จำนวน
คนสอบ
คะแนน
สูงสุด
(%)
คะแนน
เฉลี่ย
(%)
อันดับที่
ของ
ประเทศ
จำนวน
คนสอบ
normal   0.00  0.00  0.00  0  0.00  0.00  0  0  0.00  0.00  0  0 
normal   0.00  0.00  0.00  0  0.00  0.00  0  0  0.00  0.00  0  0 
normal   0.00  0.00  0.00  0  0.00  0.00  0  0  0.00  0.00  0  0 
normal   0.00  0.00  0.00  0  0.00  0.00  0  0  0.00  0.00  0  0 
normal   0.00  0.00  0.00  0  0.00  0.00  0  0  0.00  0.00  0  0 
sum รวมส่วนแรก 0.00  0.00  0.00  0  0.00  0.00  0  0  0.00  0.00  0  0 
normal   0.00  0.00  0.00  0  0.00  0.00  0  0  0.00  0.00  0  0 
normal   0.00  0.00  0.00  0  0.00  0.00  0  0  0.00  0.00  0  0 
normal   0.00  0.00  0.00  0  0.00  0.00  0  0  0.00  0.00  0  0 
normal   0.00  0.00  0.00  0  0.00  0.00  0  0  0.00  0.00  0  0 
sum รวมส่วนที่สอง 0.00  0.00  0.00  0  0.00  0.00  0  0  0.00  0.00  0  0 
total รวมทั้งสองส่วน 0.00  0.00  0.00  0  0.00  0.00  0  0  0.00  0.00  0  0 
ชมรมบัณฑิตแนะแนว 1033/4 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844-5