โปรดนำ เลขประจำตัวสอบ(9 หลัก) พิมพ์ลงในช่องให้ครบแล้วกดปุ่มดูผลสอบ
 -   -     
ดูผลสอบกลุ่ม 'สอบที่บ้าน' หรือ 'สอบหลังกำหนด' คลิกที่นี่
   ใบที่ 1  ประเมินผลรวม ม.4-ม.6 (รวมนักเรียนทั้ง 3 ชั้น)     
   ใบประกาศผลสอบ PRE - รับตรง & AD4.0    ประจำปีการศึกษา 2560
      
 ชื่อ..............  เลขประจำตัวสอบ..............  โรงเรียน......................
จังหวัด.................. ภาค................... รวมทั้งประเทศ
วิชา คะแนน
ที่ทำได้
(%)
คะแนน
สูงสุด
(%)
คะแนน
เฉลี่ย
(%)
อันดับ
ที่ได้
คะแนน
สูงสุด
(%)
คะแนน
เฉลี่ย
(%)
อันดับที่
ของ
ภาค
จำนวน
คนสอบ
คะแนน
สูงสุด
(%)
คะแนน
เฉลี่ย
(%)
อันดับที่
ของ
ประเทศ
จำนวน
คนสอบ
normal  คณิตศาสตร์ (O-NET) 0.00  0.00  0.00  0  0.00  0.00  0  0  0.00  0.00  0  0 
normal  ภาษาไทย (O-NET) 0.00  0.00  0.00  0  0.00  0.00  0  0  0.00  0.00  0  0 
normal  สังคมศึกษา (O-NET) 0.00  0.00  0.00  0  0.00  0.00  0  0  0.00  0.00  0  0 
normal  วิทยาศาสตร์ (O-NET) 0.00  0.00  0.00  0  0.00  0.00  0  0  0.00  0.00  0  0 
normal  ภาษาอังกฤษ (O-NET) 0.00  0.00  0.00  0  0.00  0.00  0  0  0.00  0.00  0  0 
sum รวมวันแรก 0.00  0.00  0.00  0  0.00  0.00  0  0  0.00  0.00  0  0 
normal  GAT (ถนัดทั่วไป) 0.00  0.00  0.00  0  0.00  0.00  0  0  0.00  0.00  0  0 
normal  PAT1 (คณิตศาสตร์) 0.00  0.00  0.00  0  0.00  0.00  0  0  0.00  0.00  0  0 
normal  PAT2 (วิทยาศาสตร์) 0.00  0.00  0.00  0  0.00  0.00  0  0  0.00  0.00  0  0 
sum รวมวันที่สอง 0.00  0.00  0.00  0  0.00  0.00  0  0  0.00  0.00  0  0 
total รวม(ม.4-ม.6) 0.00  0.00  0.00  0  0.00  0.00  0  0  0.00  0.00  0  0 
ชมรมบัณฑิตแนะแนว 1033/4 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844-5
   ใบที่ 2  ประเมินผลเฉพาะชั้นที่เรียนอยู่ (เฉพาะ ม.4, ม.5 หรือ ม.6)    
ใบประกาศผลสอบ PRE - รับตรง & AD4.0    ประจำปีการศึกษา 2560
      
 ชื่อ..............  เลขประจำตัวสอบ..............  โรงเรียน......................
จังหวัด.................. ภาค................... รวมทั้งประเทศ
วิชา คะแนน
ที่ทำได้
(%)
คะแนน
สูงสุด
(%)
คะแนน
เฉลี่ย
(%)
อันดับ
ที่ได้
คะแนน
สูงสุด
(%)
คะแนน
เฉลี่ย
(%)
อันดับที่
ของ
ภาค
จำนวน
คนสอบ
คะแนน
สูงสุด
(%)
คะแนน
เฉลี่ย
(%)
อันดับที่
ของ
ประเทศ
จำนวน
คนสอบ
normal  คณิตศาสตร์ (O-NET) 0.00  0.00  0.00  0  0.00  0.00  0  0  0.00  0.00  0  0 
normal  ภาษาไทย (O-NET) 0.00  0.00  0.00  0  0.00  0.00  0  0  0.00  0.00  0  0 
normal  สังคมศึกษา (O-NET) 0.00  0.00  0.00  0  0.00  0.00  0  0  0.00  0.00  0  0 
normal  วิทยาศาสตร์ (O-NET) 0.00  0.00  0.00  0  0.00  0.00  0  0  0.00  0.00  0  0 
normal  ภาษาอังกฤษ (O-NET) 0.00  0.00  0.00  0  0.00  0.00  0  0  0.00  0.00  0  0 
sum รวมวันแรก 0.00  0.00  0.00  0  0.00  0.00  0  0  0.00  0.00  0  0 
normal  GAT (ถนัดทั่วไป) 0.00  0.00  0.00  0  0.00  0.00  0  0  0.00  0.00  0  0 
normal  PAT1 (คณิตศาสตร์) 0.00  0.00  0.00  0  0.00  0.00  0  0  0.00  0.00  0  0 
normal  PAT2 (วิทยาศาสตร์) 0.00  0.00  0.00  0  0.00  0.00  0  0  0.00  0.00  0  0 
sum รวมวันที่สอง 0.00  0.00  0.00  0  0.00  0.00  0  0  0.00  0.00  0  0 
total รวม(เฉพาะ ม..) 0.00  0.00  0.00  0  0.00  0.00  0  0  0.00  0.00  0  0 
ชมรมบัณฑิตแนะแนว 1033/4 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844-5